top of page

Recent Posts

Archive

Tags

อย่าซื้อ...ประกันยูนิตลิงค์ (Unit Linked) จนกว่าจะได้อ่านบทความนี้

ยูนิตลิงค์ (Unit Linked) ควรซื้อจริงหรือ ?

อย่าซื้อประกัน Unit Linked จนกว่าจะได้ดูคลิปนี้

ยูนิตลิงค์ (Unit Linked) เป็นประกันชีวิตที่ถูกออกแบบเพื่อเป็นเครื่องมือวางแผนการเงินระยะยาวที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนไปได้ตามจังหวะและสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดช่วงชีวิต และ มีส่วนของการลงทุนเพิ่มเข้ามาในตัวกรมธรรม์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่อยากให้ความคุ้มครอง หรือ ผลประโยชน์ของกรมธรรม์เติบโตตามสินทรัพย์และความเสี่ยงที่ได้เลือกลงทุนไป

ผู้ถือกรมธรรม์สามารถเลือกเน้นที่ความคุ้มครองระยะยาว (เช่น ตลอดชีวิต หรืออย่างน้อย 20 – 30 ปี เป็นต้นไป) เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการสูญเสียทางการเงินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยหรือการสูญเสียชีวิตก็ได้ หรือ เลือกเน้นที่การสะสมทรัพย์ระยะยาว (มากกว่า 10 – 20 ปีขึ้นไป) เพื่อวางแผนเงินที่คาดว่าจะจำเป็นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนหลังเกษียณ การวางแผนการศึกษาบุตร หรือ การวางแผนมรดกให้คนที่เรารัก

ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้ซื้อ

เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนนั้น ยูนิตลิงค์ (Unit Linked) จะถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใหม่สำหรับประเทศไทยและยังอยู่ในระยะเริ่มต้น โดยความเข้าใจของตัวผลิตภัณฑ์ยังไม่สูงนักและยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมของผู้บริโภค การส่งเสริมความเข้าใจต่อยูนิตลิงค์ (Unit Linked) ให้แก่ประชาชนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพื่อที่ทุกคนจะได้เข้าใจวัตถุประสงค์ของยูนิตลิงค์ (Unit Linked) ที่ถูกออกแบบเพื่อการวางแผนการเงินระยะยาว ไม่ใช่การลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทน เมื่อเป็นเช่นกัน ผู้ซื้อก็จะได้รับประโยชน์ของยูนิตลิงค์ (Unit Linked) อย่างแท้จริง และ ยังเป็นการวางรากฐานต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตใหม่ ๆ ในวันข้างหน้าที่จะช่วยให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นอีกด้วย

โดยเฉพาะในช่วงปีที่ผ่านมา จะเห็นว่ามีข้อร้องเรียนไปหน่วยงานกำกับ เช่น คปภ. หรือ กลต. จากผลิตภัณฑ์ยูนิตลิงค์ (Unit Linked) แต่เมื่อมาวิเคราะห์กันที่สาเหตุแล้วไม่ใช่เพราะว่า ยูนิตลิงค์ (Unit Linked) เป็นแบบประกันที่แย่ แต่สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดข้อร้องเรียนขึ้นมา นั่นเป็นเพราะ ผู้บริโภคไม่ได้เข้าใจจริงๆว่า ยูนิตลิงค์ (Unit Linked) คืออะไร และควรคาดหวังอะไรกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตตัวนี้

แม้แต่ในปัจจุบัน เราจะเห็นว่าความเข้าใจของผู้บริโภคยังคงคลาดเคลื่อนจากจุดประสงค์ที่แท้จริงของยูนิตลิงค์ (Unit Linked) โดยเฉพาะ คนทั่วไปมักจะเข้าใจผิดคิดว่า การซื้อยูนิตลิงค์ (Unit Linked) เพื่อลงทุน หรือ เพื่อความมั่งคั่งในอนาคต

ประกันควบการลงทุน (ไม่ใช่ประกันเพื่อการลงทุน)

ยูนิตลิงค์ (Unit Linked)มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ประกันควบการลงทุน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากประกันชีวิตแบบดั้งเดิม (Traditional Product) โดยมุ้งเน้นที่จะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการ

  1. ความยืดหยุ่นในการนำเบี้ยประกันไปลงทุน โดยสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนตามความต้องการของผู้ถือกรมธรรม์ในแต่ละช่วงจังหวะชีวิต และ ตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยการนำเบี้ยประกันที่ได้รับ (หลังหักค่าใช้จ่าย) ส่วนใหญ่จะไปลงทุนในกองทุนซึ่งมีระดับความเสี่ยง และความคาดหวังต่อผลตอบแทนที่หลากหลายกว่า แบบประกันรูปแบบอื่นๆ

  2. ความยืดหยุ่นในด้านความคุ้มครอง สะสมทรัพย์ และ การเข้าถึงเงินของผู้ถือกรมธรรม์ โดยสามารถปรับเพิ่มหรือลดทุนประกัน ปรับเพิ่มหรือลดเบี้ยประกัน ถอนเงินบางส่วน หรือหยุดจ่ายเบี้ยบางช่วงเวลา เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละคน ตามแต่ละช่วงจังหวะเวลาของชีวิต ที่อาจมีความไม่แน่นอนและต่างจากที่วางแผนทางการเงินไว้ในตอนต้น ซึ่งความยืดหยุ่นเหล่านี้ เป็นสิ่งที่แบบประกันอื่นๆ ทำได้ยาก

  3. ความโปร่งใสในกลไกการทำงานของผลิตภัณฑ์ประกันภัยโดยเฉพาะเรื่องการจัดสรรเบี้ยประกัน มูลค่ากรมธรรม์ และ ผลประโยชน์ ณ ช่วงต่าง ๆ เพื่อที่ผู้ถือกรมธรรม์สามารถตัดสินใจต่อเหตุการณ์ที่อาจส่งผลต่อสถานะทางการเงิน หรือความคุ้มครองได้ง่ายดายและเป็นเหตุเป็นผล รวมถึงรับรู้ว่าเงินที่ตนจ่ายนั้นถูกนำไปใช้จ่าย และส่งผลต่อผลประโยชน์ของตนอย่างไร

และทั้ง 3 ข้อที่กล่าวมานี้ เป็นจุดเด่นที่สำคัญที่สุดของกรมธรรม์ประเภทนี้ ที่ประกันชีวิตแบบดั้งเดิม (Traditional Product) ทำไม่ได้

ยูนิตลิงค์ (Unit Linked) กับกองทุนรวมแตกต่างกัน

เพราะยูนิตลิงค์ (Unit Linked) มีการแบ่งมูลค่าทางบัญชีออกเป็นส่วนของการประกันชีวิตและส่วนของการลงทุนที่นำเบี้ยไปจัดสรรลงในกองทุนรวม จึงทำให้ผู้บริโภคบางส่วนนำยูนิตลิงค์ (Unit Linked) ไปเปรียบเทียบกับกองทุนรวม หรือมีความต้องการที่จะซื้อยูนิตลิงค์ (Unit Linked) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวม ซึ่งจริง ๆ แล้ววัตถุประสงค์ของยูนิตลิงค์ (Unit Linked) และกองทุนรวมนั้นต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยยูนิตลิงค์ (Unit Linked) จะถูกออกแบบให้มีความคุ้มครองขั้นต่ำกำหนดไว้เพื่อสนองตอบต่อผู้บริโภคที่ต้องการความคุ้มครอง และ การวางแผนการเงินระยะยาว ซึ่งไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เป็นเครื่องมือการลงทุน หรือ การเกร็งกำไรอย่างกองทุนรวม หากพิจารณาด้วยหลักการแล้วยูนิตลิงค์ (Unit Linked)และกองทุนรวมจึงถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและวัตถุประสงค์ทางการเงินของที่แตกต่างกัน

แม้แต่คนขายเองก็มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน โดยยูนิตลิงค์ (Unit Linked) จะเน้นในเรื่องความคุ้มครองและความมั่นคง ส่วนกองทุนรวมจะเน้นที่ความมั่นคั่ง

วัตถุประสงค์ของยูนิตลิงค์ (Unit Linked) จึงไม่ใช่ประกันที่ทำเพื่อ Wealth (ความมั่งคั่ง) หรือ Rich (ความร่ำรวย) และก็ไม่ได้มีเป้าหมายหลักเพื่อเอาไว้ลงทุนให้เงินงอกเงยมากๆ หรือ เพื่อไปแข่งกับกองทุนรวม

เป้าหมายของความมั่นคง จึงแตกต่างกับ ความมั่งคั่ง อย่างสิ้นเชิง

ทำไมยูนิตลิงค์ (Unit Linked) ถึงมีการหักค่าใช้จ่ายในช่วงปีแรกสูงกว่ากองทุนรวม

จากข้อดีของยูนิตลิงค์ (Unit Linked) ที่ออกแบบในการสร้างกลไกความโปร่งใสไว้สูง จึงเป็นที่มาที่เห็นได้ชัดว่า ค่าใช้จ่ายในช่วงต้นๆ ของกรมธรรม์นั้นได้ถูกหักออกมาจากเบี้ยประกันภัยในปีแรกๆ ค่อนข้างมาก ทำให้เหลือเงินก้อนในส่วนที่จะลงทุนกลับเข้าไปในยูนิตลิงค์ (Unit Linked) เพียงเล็กน้อย ซึ่งนั่นเป็นเรื่องจริง

เพียงแต่นอกจากเรื่องความโปร่งใสแล้ว ผลิตภัณฑ์ยูนิตลิงค์ (Unit Linked) นั้น ได้ออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นสูงเพื่อสำหรับผู้ที่ต้องการถือครองไว้ในระยะยาว หรือเรียกได้ว่ายูนิตลิงค์ (Unit Linked) ได้ถูกออกแบบโครงสร้างมาเพื่อให้ถือครองเป็นสมบัติติดตัวไว้ตลอดชีวิตได้ โดยคงไว้ซึ่งความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนต่างๆ ได้ตามจังหวะการเดินทางของชีวิต ซึ่งแบบประกันอื่นๆ ไม่สามารถทำได้

ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในช่วงแรกที่ถูกหักออกมานั้น จะเป็นเหมือนค่าติดตั้ง ค่าวางระบบ ค่าวางแผนทางการเงินเพื่อความคุ้มครองชีวิต ซึ่งหนึ่งในเหตุผลที่โครงสร้างการหักค่าใช้จ่ายในช่วงปีแรกสูงนั้น ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ซื้อวางแผนเพื่อการลงทุนในระยะสั้น และเพื่อส่งเสริมให้ผู้ซื้อวางแผนในการถือครองในระยะยาว

ดังจะเห็นได้ว่าถ้าได้นำค่าใช้จ่ายที่ได้ถูกหักไป ไปกระจายเฉลี่ยเป็นแต่ละปีในระยะยาวแล้ว จะเป็นค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลมากขึ้น ส่วนคนที่เข้าใจผิดไปเจาะจงซื้อยูนิตลิงค์ (Unit Linked) เพื่อการลงทุนหรือหวังผลตอบแทนในระยะสั้นนั้น จะเห็นว่าไม่คุ้มเลย เรียกได้ว่าต่างฝ่ายต่างขาดทุน ทั้งบริษัทประกันเองก็ขาดทุน ทั้งผู้ซื้อก็ขาดทุน

งั้นลองจับประกันกับการลงทุนมาผสมกันเอาเอง

ก่อนที่เงินจะไหลเข้ามาในส่วนของการลงทุนของยูนิตลิงค์ (Unit Linked) นั้น ทางบริษัทประกันก็จะคำนวณจำนวนเงินที่เป็นเบี้ยประกันของปีนั้นๆ และค่าใช้จ่ายด้านการประกันของปีนั้น ไปก่อน จึงเหลือเงินก้อนสุทธิเข้าไปในมูลค่าบัญชีของยูนิตลิงค์ (Unit Linked) เพื่อลงทุนให้

ดังนั้น ก็จะมีบางคนมีคำถามว่า ถ้าอย่างนั้น การทำประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา ซึ่งก็คือทำประกันชีวิตแบบปีต่อปี (เบี้ยทิ้งเปล่า) ก็น่าจะเพียงพอ และเอาเงินก้อนที่เหลือ ไปลงทุนในผลิตภัณฑ์การเงินจริงๆ ก็น่าจะได้ เพราะมันก็คงไม่แตกต่างกับการเลือกซื้อ ยูลิตลิงค์

คำตอบคือ "ใช่ครับ เราสามารถจับส่วนผสมนั้นขึ้นมาและทำได้เอง ถ้าเรามีความรู้ทางการเงินที่ดีเพียงพอและมีวินัยทางการเงินที่หนักแน่นพอ ซึ่งมันก็เหมือนกับว่าเราอยากดื่มกาแฟ เราก็เลือกไปซื้อตามร้านขายกาแฟ หรือเลือกที่จะชงเองก็ได้ แต่ความที่เราอยากจะชงกาแฟเอง เราก็ต้องมีทั้งความรู้ในการคัดเลือกเม็ดกาแฟ เครื่องบดกาแฟ เครื่องชงกาแฟ และมีประสบการณ์ในการชงมาระดับหนึ่ง"

สิ่งที่เป็นประโยชน์ของ ยูนิตลิงค์ อาจมาจากด้านอื่นๆ ที่เรานึกไม่ถึงด้วย เช่น

  • ให้บริการต่างๆ ในส่วนของการลงทุน ซึ่งเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การลงทุน ได้เข้าถึงตลาดทุนได้ ซึ่งจากประสบการณ์ที่เห็นมาในต่างประเทศนั้น เม็ดเงินเหล่านี้ จะทำให้ตลาดทุนในประเทศเติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนด้วย

  • เป็นความคุ้มครองที่มีติดประจำตัวไว้ได้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะก่อนซื้อ ยูนิตลิงค์ (Unit Linked) ก็ควรต้องมีการวางแผนชีวิตควบคู่กับการวางแผนการเงินให้ และหลังจากซื้อแล้ว ก็จะเหมือนมีที่ปรึกษาทางการเงินด้านความคุ้มครองจากการสูญเสียทางการเงิน ส่งผลให้เกิดความมั่นคงของชีวิต โดยคอยแนะนำถึงเป้าหมายและแผนของชีวิตให้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นการวางแผนชีวิตที่เน้นความคุ้มครองและความมั่นคงเป็นหลัก (แต่ไม่ใช่เพื่อความมั่งคั่ง)

  • ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจและความผันผวนจากการลงทุนไปด้วยกัน เพราะยูนิตลิงค์ (Unit Linked) ออกแบบมาเพื่อตั้งใจมีคนให้คำปรึกษา ให้ความรู้อยู่คู่กับผู้เลือกใช้ ยูนิตลิงค์ (Unit Linked) โดยการลงทุนในรูปแบบอื่นๆ เพื่อความมั่นคั่ง (Wealth) กับ ส่วนของการลงทุนในยูนิตลิงค์ (Unit Linked) จะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน และในเวลาที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ้น วินัยของการออมก็จะออกมาแตกต่างกัน

  • วินัยของการออมที่กล่าวมา ได้ถูกนำมาใช้จริงและทำให้เกิดการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน หรือ DCA (Dollar-Cost Averaging) อย่างแท้จริง เพราะคนส่วนใหญ่ที่คิดว่ามีความรู้เพียงพอและต้องการลงทุนด้วยตัวเองจริงๆ แล้ว เวลาที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ้น ก็จะไม่กล้าทำตามการลงทุนที่ตั้งใจไว้ตอนแรก เกิดความไม่สบายใจ กังวล กลัว รวมไปถึงความเครียดที่จะตามมา ซึ่งมันเป็นเรื่องสภาพจิตใจของแต่ละคน บางคนถึงแม้มีความรู้ทางการลงทุนเยอะ พอมาเจอเรื่องนี้กับตัวเอง ก็ทำอะไรไม่ถูก

  • การปรับเปลี่ยนสัดส่วนกองทุนได้ทุกเมื่ออย่างอัตโนมัติ (Auto-Rebalance) โดยเพียงแค่บอกเป้าหมายในชีวิต และจังหวะชีวิตของเราในช่วงนั้น ในตัวยูนิตลิงค์ (Unit Linked) เอง ก็จะปรับเปลี่ยนตามช่วงชีวิต (Life Stage) ของเราได้

ซึ่งประโยชน์และบริการเหล่านี้ มันขึ้นอยู่กับ ผู้บริโภค ที่จะเป็นคนเลือกและตัดสินใจเองว่า อยากผสมเอง หรือ อยากใช้ยูลิตลิงค์หรือไม่ แต่ไม่ว่าจะเลือกทางใด ในชีวิตของคนเราก็ควรจะต้องมีความคุ้มครองชีวิตเอาไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะมันเป็นพื้นฐานในการบริหารความเสี่ยงในระดับครัวเรือน และนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดของการสร้างความมั่นคงในชีวิต

ยูนิตลิงค์ (Unit Linked) ก็คือการประกันชีวิต

หลักการของทุกผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต จะมีจุดประสงค์ทางการเงินบางอย่าง ที่มีความคุ้มครองชีวิตร่วมด้วย เช่น เก็บเงินเพื่อการศึกษา เก็บเงินเพื่อยามเกษียณ เก็บเงินเพื่อคนข้างหลัง และเพื่อมั่นใจว่า เราหรือคนข้างหลังนั้นจะได้รับเงินตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประกันชีวิตจะมีประโยชน์ เมื่อเราจะเสียชีวิตไปก่อนที่จะเก็บเงินได้บรรลุตามเป้าหมายให้กับคนข้างหลัง หรืออย่างน้อยก็ให้คนข้างหลังลืมตาอ้าปากได้ โดยที่ไม่เดือดร้อนทางด้านการเงิน

การประกันชีวิต จึงเป็นการคุ้มครองจากการสูญเสียทางการเงิน (Financial Loss) เมื่อเราเสียชีวิตไปก่อนเวลาอันควร แต่ถ้าเราไม่เสียชีวิต และมีสุขภาพยืนยาว ก็จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายทางการเงินที่เราวางไว้ได้อย่างมั่นคง ซึ่ง ยูนิตลิงค์ (Unit Linked) ก็ไม่ได้แตกต่างจากการประกันชีวิตทั่วไป ที่ยึดถือหลักการนี้เช่นกัน

จ่ายเบี้ยน้อยกว่าที่คิด

เนื่องจากยูนิตลิงค์ (Unit Linked) เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่มีความยืดหยุ่นสูงและมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค เช่น ในกรณีที่เบี้ยประกันที่ถูกนำไปลงทุนนั้นงอกเงยได้เร็วกว่าที่ตั้งเป้าไว้ ผู้ถือกรมธรรม์สามารถจ่ายเบี้ยประกันน้อยกว่าที่ตั้งเป้าไว้โดยยังคงความคุ้มครองไว้เท่าเดิมที่ตั้งเป้าไว้ หรือ สามารถจ่ายเบี้ยเท่าที่ตั้งเป้าไว้แต่ได้รับความคุ้มครองที่สูงขึ้น ความเข้าใจของผู้บริโภคก็เป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะลูกค้าควรจะเข้าใจลักษณะและคุณสมบัติต่าง ๆ ของยูนิตลิงค์ (Unit Linked) รวมถึงผลกระทบของการเลือกใช้คุณสมบัติเหล่านั้นต่อกรมธรรม์ เพื่อให้แน่ใจว่าความยืดหยุ่นที่ตนแลกมานั้นมีความเสี่ยงและส่งผลกระทบต่อแผนการเงินของตนอย่างไร ซึ่งสามารถเห็นได้ในประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน ที่ผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันพยายามส่งเสริมความเข้าใจของลูกค้าไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้ขาย

อาจจะเพราะความเข้าใจผิดที่คิดว่า คนที่ขายยูนิตลิงค์ (Unit Linked) จะต้องมี ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC License) จึงทำให้เมื่อต้องการขายยูนิตลิงค์ (Unit Linked) จะเน้นแต่ขายเพื่อการลงทุนแต่เพียงอย่างเดียว

ผู้ขายควรจะเรียนรู้วิธีวางแผนชีวิต วางแผนการเงิน วางแผนความคุ้มครอง ให้กับลูกค้าเป็นหลัก ส่วนเรื่องหลักการลงทุน การรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน และลักษณะนิสัยของผู้ลงทุนนั้น ในตัวยูนิตลิงค์ (Unit Linked) ได้ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับช่วงจังหวะชีวิตของแต่ละคนมาระดับหนึ่งแล้ว

ถึงแม้ลูกค้าจะมีความรู้ด้านการลงทุนมาแล้วก็ตาม แต่ประสบการณ์จากการลงทุนจะต่างกับความรู้ที่มีอย่างสิ้นเชิง และผลิตภัณฑ์ยูนิตลิงค์ (Unit Linked) เอง ได้ออกแบบมาเพื่อผู้ที่ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์จากการลงทุน หรือผู้ที่ไม่มีเวลาที่จะมาคอยดูพอร์ตการลงทุนบ่อยๆ แต่เหมาะกับผู้ที่มีเป้าหมายทางการเงินที่แน่ชัด และต้องการความคุ้มครองเพื่อความมั่นคงในชีวิตของเราและคนข้างหลังไว้

บทบาทของคนขาย คือ เป็นที่ปรึกษาเพื่อวางแผนชีวิตที่เน้นความคุ้มครองเพื่อความมั่นคงของชีวิต แต่ไม่ใช่เพื่อความมั่งคั่ง ถ้ายูนิตลิงค์ (Unit Linked) เกิดการซื้อขายขึ้น โดยมาจากผู้ขายที่บิดเบือนในหลักการ หรือ ผู้ซื้อที่หวังแต่ผลกำไร โดยไม่ได้สนใจเรื่องความคุ้มครองในหลักการประกันชีวิต การร้องเรียนหรือความไม่พอใจหลังจากได้ซื้อยูนิตลิงค์ (Unit Linked) ไป ก็คงจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน และมันจะไปทำลายอุตสาหกรรมประกันชีวิตในภาพรวมอีกด้วย จึงเป็นเรื่องของทุกคนที่ต้องทำความเข้าใจถึงเรื่องหลักการประกันชีวิต หลักการบริหารความเสี่ยงระดับครัวเรือน จากการประกันควบการลงทุน หรือ ยูนิตลิงค์ (Unit Linked) ตัวนี้

บทสรุป

ยูนิตลิงค์ (Unit Linked) เป็นแบบประกันที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการ “ความคุ้มครองชีวิต” ได้ครอบคลุมกว่าประกันประเภทอื่น ถ้าเราคาดหวังการเติบโตของเงินทุนก้อนหนึ่งที่เรามี และในอนาคต เช่น อีก 5 ปี หรืออีก 10 ปีข้างหน้า เราอยากจะนำผลตอบแทนในบัญชีนั้นมาใช้จ่ายสำหรับตัวเราเอง อย่างนี้ อาจจะเหมาะกับการไปซื้อกองทุนรวม เพราะมันไม่ได้เป็นจุดประสงค์หลักของยูนิตลิงค์ (Unit Linked)

แต่ถ้าเราคาดหวังจะบริหารเงินก้อนหนึ่งสำหรับเราและคนข้างหลัง และหากเราเสียชีวิตไปก่อนเวลาอันควรแล้ว คนข้างหลังของเราจะได้รับเงินเพื่อชดเชยความสูญเสียทางด้านการเงินของเราไป แต่ถ้าเรามีชีวิตยืนยาว ส่วนของเงินที่นำไปลงทุนก็จะมีระยะยาวที่สามารถรองรับความเสี่ยงที่ผันผวนได้ และเราก็มีโอกาสที่จะนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้เองได้ แบบนี้ ยูนิตลิงค์ (Unit Linked) จึงจะตอบโจทย์ได้อย่างแท้จริง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าต้องการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่คุ้มครองชีวิตในระยะยาวแล้ว การเลือกใช้ยูนิตลิงค์ (Unit Linked) ที่เปิดโอกาสให้นำเงินไปลงทุนในระยะยาวที่รับความเสี่ยงที่ผันผวนได้ จะทำให้โดยเฉลี่ยแล้ว เบี้ยประกันภัย “ถูกกว่า” แบบประกันชีวิตดั้งเดิมที่ต้องลงทุนในความเสี่ยงต่ำและได้รับผลตอบแทนต่ำเท่านั้น

จะเห็นว่า ถ้าทั้งคนขายและคนซื้อ ได้ทำความเข้าใจกับยูนิตลิงค์ (Unit Linked)อย่างแท้จริง ตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น ประโยชน์ทั้งหมดก็จะไปอยู่กับผู้บริโภคและยังส่งเสริมตลาดทุน ได้ในระยะยาว
เขียนโดย อาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ)

FSA, FIA, FRM, FSAT, MBA, MScFE (Hons), B.Eng (Hons)


ขอสงวนสิทธิ์ของเนื้อหาในบทความ ไม่ให้นำไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ ในเชิงพาณิชย์ นอกจากจะได้รับอนุญาตจากทางบริษัท ABS เท่านั้น

Comments


bottom of page