top of page

Acerca de

นโยบายความเป็นส่วนตัวในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า (PDPA)

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565

เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแจ้งให้คู่ค้าของ

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของคู่ค้าในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้

1. คำจำกัดความ 

 • “บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ ซึ่งหมายรวมถึงบริษัทในเครือ 4 บริษัทดังนี้ 

01 - Actuarialbiz (บริษัท แอคชัวเรียลบิซ จำกัด)

02 - Actuarial Business Solutions Consulting [ABSC] (บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น คอนซัลติ้ง จำกัด)

03 - Actuarial Business Solutions and Services [ABSS] (บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด)

04 - Actuarial Business Innovation [ABSN] (บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส อินโนเวชั่น จำกัด)

 • “PDPA” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 • “Privacy Note” หมายถึง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

 • “บุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดา

 • “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
  แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม

 • “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ในที่นี้หมายถึง บริษัทฯ)

 • “คู่ค้า” หมายถึง บุคคลที่ขายสินค้าหรือให้บริการแก่บริษัทฯ บุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการจากบริษัทฯ บุคลากรของนิติบุคคลที่ขายสินค้าหรือให้บริการแก่บริษัทฯ บุคลากรของนิติบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการแก่บริษัทฯ ตลอดจนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
  ที่เป็นบุคคล และบุคคลที่ร่วมกิจกรรมใดๆ กับบริษัทฯ

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ตลอดจนระยะเวลาในการเก็บฯ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  เลขบัญชีธนาคาร

 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์ เฟซบุ๊ค

 • ข้อมูลใดๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ PDPA 

ระยะเวลา

a) บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่คู่ค้าเป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ และ/หรือ
อาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น หากมีกฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้ รวมทั้งจัดเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การพิสูจน์หรือตรวจสอบหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ทั้งนี้ ภายในอายุความสูงสุดตามกฎหมาย เช่น ไม่เกิน 10 ปี
นับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดลง

b) บริษัทฯ จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของคู่ค้าได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

3. กรณีที่คู่ค้าต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา และผลกระทบที่เป็นไปได้จากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า เท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การปฏิบัติตามสัญญาที่คู่ค้าเป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ การจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ
บริษัทฯ บุคคล หรือนิติบุคคลใด การปฏิบัติตามกฎหมาย การป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล การทำธุรกรรมทางการเงิน การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ การติดต่อในเรื่องต่างๆ ตลอดจนการร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ

4. กรณีที่คู่ค้าต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา และผลกระทบที่เป็นไปได้จากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจขอให้คู่ค้าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าแก่บริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างกัน หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายภาษีอากร กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น
ซึ่งหากคู่ค้าไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว คู่ค้าอาจไม่สามารถเป็นคู่ค้าของบริษัทฯ หรือบริษัทฯอาจไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญากับคู่ค้าได้ หรือบริษัทฯ อาจไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวได้ เป็นต้น

5. ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งบริษัทฯ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าให้บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว

a) บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าไปยังบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ ที่ต่างประเทศ
หรือไปยังผู้รับข้อมูลอื่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ รวมทั้งการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บไว้บน server/cloud ในต่างประเทศ

b) บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าไปยังบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ ในประเทศไทย
หรือไปยังผู้รับข้อมูลอื่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ รวมทั้งการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บไว้บน server/cloud ในประเทศไทย

c) บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานของรัฐ
การเปิดเผยต่อผู้ตรวจสอบภายนอก การเปิดเผยเนื่องจากมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย เป็นต้น

6. สิทธิของคู่ค้าตาม PDPA

คู่ค้าในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิตาม PDPA ดังนี้

6.1. สิทธิขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตน : คู่ค้ามีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ และขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่คู่ค้า รวมถึงขอให้บริษัทฯเปิดเผยถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าที่บริษัทฯ ได้มา โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากคู่ค้า (ถ้ามี)

6.2. สิทธิขอคัดค้าน : คู่ค้ามีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าในเวลาใดก็ได้
ทั้งนี้ ตามที่ PDPA กำหนด

6.3. สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล : คู่ค้ามีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวคู่ค้าได้ หากบริษัทฯ หมดความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยแล้ว หรือเมื่อคู่ค้าได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านแล้ว หรือเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยไม่ชอบด้วย PDPA

6.4. สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล : คู่ค้ามีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่ PDPA กำหนด เช่น เมื่อบริษัทฯ
อยู่ในระหว่างการตรวจสอบความเป็นปัจจุบันหรือสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวมใช้
หรือเปิดเผยไม่ชอบด้วย PDPA หรือบริษัทฯ หมดความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยแล้ว เป็นต้น

6.5. สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล : คู่ค้ามีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

6.6. สิทธิร้องเรียน : คู่ค้ามีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากคู่ค้าเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7. การทบทวนและปรับปรุงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจแก้ไขปรับปรุงนโยบายนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการตีความ การบังคับใช้ และการเปลี่ยนแปลง PDPA
โดยหน่วยงานของรัฐ (ถ้ามี) ในอนาคต

8. ความยินยอม

หากในการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดของคู่ค้า บริษัทฯ ต้องได้รับความยินยอมจากคู่ค้าตาม PDPA บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากคู่ค้าให้ถูกต้องตาม PDPA ด้วย

9. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ

ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อเสนอแนะ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ได้ที่
บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด

ที่อยู่ : บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด

350 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน)

แขวงดาวคะนอง   เขตธนบุรี   กรุงเทพฯ  10600

โทรศัพท์ : 062-541-9823

อีเมล : info@actuarialbiz.com

bottom of page